Малопродажба

Компаниите од секторите за потрошувачки добра и малопродажба се соочуваат со значајни промени во своите бизниси. Традиционалните структури и односи се уриваат благодарение на електронската технологија која ги менува каналите до крајните клиенти со поинакви резултати.

Резултат на тоа е суштински напредок и промени во процесот на снабдување на клиентите во однос на добра, услуги и информации, а се однесуваат на компании од индустриите за потрошувачки добра и малопродажба.

RETAIL CUSTOMERS (S&T GROUP)