Индустриски Компании

Индустриските компании подлежат на тековна трансформација: превземањата, припојувањата и предизвиците од глобалната конкуренција вршат постојан притисок за промени. Со новите тенденции кои стануват се поскапи и поризични, а циклусите на иновации се покуси, на пазарот веќе не е можна прецизна диференцијација врз основа на производ. Како врв на сето тоа, клиентите имаат поголеми очекувања и постои растечки притисок за подобрување на продуктивноста а истовремено намалување на трошоците.

Клиенти на СиТ Македонија во оваа област се:
  • Макстил АД
  • Окта АД
  • Митал Стил

INDUSTRIAL COMPANIES CUSTOMERS (S&T GROUP)