Менаџмент на полиси

Најновото истражување од страна на главна аналитичка фирма покажа дека за исполнување на сите регулативи ќе се потрошат 15% од ИТ буџетите во 2006. Истражувањето истакнува дека компаниите кои инвестирале во еднократни решенија за секој регулативен предизвик се соочени со 10 пати поголем трошок за ИТ решенија отколку оние организации кои развиле едиинствено решение за повеќе регулаторни услови.

Lowering the costs of compliance through automated assessment of IT policies in light of multiple regulations and best practices

  • Satisfies regulatory mandates that require employee awareness by enabling automated policy dissemination.
  • Reduces redundant work by assessing compliance across multiple regulations using a single set of universal controls.
  • Ensures policy coverage across all regulatory and best practice requirements.
  • Analyses policy management activities through advanced reporting.
  • Assesses compliance with written policy through integration with management software.
  • Demonstrates due care towards achieving IT policy compliance.


Policy Manager automates compliance assessment by integrating multiple data feeds and generating reports for management and auditors through a single interface.